Ochrana osobných údajov

Scroll this

Ak ste mojim zákazníkom, návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kdo je správca?

Správcom osobných údajov je Jana Štiffelová, Tužina 143, 972 14, IČO: 41851170, ktorý prevádzkuje webovú stránku www.janastiffel.sk

Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, tj. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, akú dlouhú dobu a vyberám prípadných dalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovat na e-mail:  js@janastiffel.sk

Prehlasujem

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to předovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
 • plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
 • umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

➤ poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, adresa, nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy (napr. dodanie tovaru).

➤ vedenie účtovnictva
Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

➤ marketing – zasielanie newslettrov
Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maily a kedy ich najčastějšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste mojim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov.

Ak nie ste mojim zákazníkom, zasielam vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

➤ pokročilý marketing na základe súhlasu
Len na základe vášho súhlasu vám môžem posielať tiež inspirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovu adresu napr. na remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.

➤ fotografická dokumentácia, referencie, živé akcie, workshopy
Len na základe vášho súhlasu môžem využíť vaše fotografie, referencie, spätné vazby apod. a to do doby, než súhlas sami odvoláte.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu behu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.

Cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prizpôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pro cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technologií, ktoré zodpovedajú stupni technického rozvoja. Chránim ich, ako keby boly moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Predanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup moji spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie než ja a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to nasledujúci poskytovatelia:

 • prevádzkovateľ aplikácie pre komunikáciu, web a fakturáciu
 • prevádzkovateľ aplikácie pre e-mailovou komunikáciu a zákaznickú podporu
 • Facebook, Google,
 • poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva,
 • poskytovatelia IT služieb a hostingu vrátane cloudových uložisk,
 • poskytovatelia asistenčných služieb pre zákaznicku podporu,
 • poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet),
 • poskytovatelia právných služieb, advokáti,
 • poskytovatelia tlačových a poštových služieb,
 • partneri spolupracujúcí s nami v špeciálnych akciách pre klientov

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takom prípade pri výbere budem na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania, ako na seba.

Predávanie dát mimo Európskú úniu

Dáta spracovávam výhradne v Europskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Europskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte mnoho práv. Ak budete chcieť niekteré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostrednictvom e-mailu: js@janastiffel.sk

Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 14 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo zistíte, že vaše osobné údaje sú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak si myslíte, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že robíme spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenositeľnosť
Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako, ako pri využití práva na prístup – len s tím rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujem aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému, aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 30 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada, ak najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení
E-maily s inšpiráciou, článkami či produktami a službami vám zasielam, ak ste môj zákazník na základe vášho oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov stisknutím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vztahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobních údajov platia od 25.5.2018.